Florencja, 18 - 19 kwietnia 2010

Duomo
Affreschi "Giudizio universale"


Name:

Komentarze: